Top
x
3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
15 Ιούνιος, 2022

3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πολιτικές και δράσεις για το περιβάλλον και την αειφορία

Για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, η γη φαινόταν απέραντη και οι φυσικοί της πόροι απεριόριστοι. Στις μέρες μας, έγινε κατανοητό ότι οι φυσικοί πόροι είναι περιορισμένοι και ο ρυθμός καταστροφής τους αρκετά ανησυχητικός.

Η ταχύτατη αύξηση του πληθυσμού στον πλανήτη και το συνεχώς αυξανόμενο βιοτικό επίπεδο των οκτώ δισεκατομμυρίων κατοίκων του, δημιουργούν τεράστια πίεση στη φύση. Οι μεγαλύτερες συνέπειες από την υπερκατανάλωση των πόρων είναι η αλλαγή του κλίματος, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης.

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιστημόνων συμφωνεί ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα, το περιβάλλον και το κλίμα. ∆εν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που ακολουθείται παγκόσμια δεν είναι βιώσιμο, και επομένως είναι επιτακτική η ανάγκη, να κινηθούν αποφασιστικά όλοι οι μηχανισμοί της σύγχρονης κοινωνίας με απώτερο στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.

Η Αειφόρος Ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπου, διαφυλάσσοντας παράλληλα το περιβάλλον βραχυπρόθεσμα και κυρίως μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με τον ορισμό που υιοθετήθηκε στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την Ανάπτυξη του Ρίο, ως αειφόρος ορίζεται η «ανάπτυξη, που ικανοποιεί τις ανάγκες των τωρινών γενεών, χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες».

Η αρχή αυτή δηλώνει ότι η ανθρώπινη επέμβαση στο περιβάλλον πρέπει να γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζει την ισόρροπη σχέση μεταξύ της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και της εξέλιξης των οικοσυστημάτων και προς χάρη των επόμενων γενεών. Στόχος της, επομένως, είναι ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που θα εξασφαλίζει την οικολογική ισορροπία στο διηνεκές. Η βιωσιμότητα είναι μια δυναμική διαδικασία που στηρίζεται σε τρεις «πυλώνες»: την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Το συνέδριο στοχεύει να προσφέρει ένα φόρουμ για συζήτηση μεταξύ ερευνητών, εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και φορέων χάραξης πολιτικής σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στα θέματα της κλιματικής αλλαγής, των ρυθμιστικών δράσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας στον διαμοιρασμό της γνώσης.

Date: 22 October 2022

Venue: 1. Mediterranean College Kodrigktonos 13, Athina

Digital presentation

Deadline for submission of papers: 30th August 2022

Conference registration opens on 1st July 2022

The cost of participation is 80 euros

x

INTERNATIONAL CONFERENCE CALL FOR PAPERS

3win Action 2022
INVITATION TO CONTRIBUTE TO THE 3win Action CONFERENCE
Date: 22 October 2022
Venue: 1. Mediterranean College Kodrigktonos 13, Athina 104 34
                  2. Digital presentation
Deadline for submission of papers: 30th August 2022
Conference registration opens on 1st July 2022
Facebook:
Instagram
Youtube:

Details

The 3rd Conference on “Policies and Practices for Environmental Protection & Sustainability” is co-organized by the 3win Action, the Mediterranean University College. It brings together multidisciplinary researchers, policy makers, professionals, fellows, practitioners and stakeholders to explore some of the more pressing issues concerning the Environmental Protection.
CONFERENCE TOPICS

I. Policies on Environmental Protection
II. Practices in Environmental Protection

The conference will focus on interdisciplinary and multi-disciplinary research on Environmental Protection in different fields, i.e. tourism, culture, sustainable development.
At the same time, the event is intended to cover topics of research ready for exploitation, demonstrating the acceptability of new sustainable approaches and new technologies by the user community, owners, managers and conservators of the Environmental Protection.
SUBMISSION OF PAPERS

Submissions for the event are completely electronic through the online submission on the conference’s email3wincongress@gmail.com

The conference accepts only original, unpublished work written in English which will be blind-reviewed and published by the prestigious Lambert Publishing.

You can contribute by theoretical and Project Research papers: presenting new innovative research developments and results. They will feature a full-length oral presentation and will be published in a high-quality LAMBERT proceedings volume.

COST

The cost of participation is 80 euros

3Win.

H 3win Action  σκοπό έχει τη διοργάνωση δράσεων που θα συμβάλλουν στο διαμοιρασμό της γνώσης και την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική αειφορία.